Decsi Római Katolikus Egyházközség

 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047

Menü

Szent Mónika közösség

SZENT MÓNIKA KÖZÖSSÉG MEGALAKULÁSA
Következő 3D találkozó időpontja és helyszíne: 2015. április 18. Dunakömlőd
Madridban az Akció Katolika gyűlésén egy édesanya felvetette:
"Mit tehetünk mi édesanyák, hogy gyermekeink ne veszít­sék el hitüket?"
Válaszul többen elhatározták, hogy napon­ta buzgón imádkoznak nem csak a saját, ha­nem minden édesanya gyermekének hitéért, és a hét egy napján, amelyet mindegyikük szabadon választhat, a templomban is el­mondják imájukat.
Lelki vezetőjük Lorenzo atya támogatta elhatározásukat.
Szent Mónikát, Szent Ágoston püspök édes­anyját választották eszményképül.
A kis közösséghez mind több édesanya csatlakozott és 1987-ben megkapták a madri­di bíboros érsektől az Egyház hivatalos jóváhagyását. Az ima a világ más országaiba is eljutott és egyre terjed.
Hazánkba Róna Gábor jezsuita atya hozta el ennek a közösségnek a hírét. A kalocsai édesanyák kérésére ebben a városban Szent Mónika napján 1992. augusz­tus 27-én alakult meg az első csoport.
Dr. Dankó László érsek úr jóváhagyta, és jó szívvel ajánlotta a paptestvérek és a hívek figyelmébe ezt a kezdeményezést.
2005.január 28-án Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, érsek úr elfogadta felkérésünket és elvállalta közösségünk fővédnökének tisztségét.
A közösségnek mindenki tagja lehet, aki vállalja, hogy az imát minden nap /otthoná­ban/ elmondja, és hetente egyszer az Oltáriszentség előtt is.
Édesanyák! Fogjunk össze az imában!
Egyre többen kérték, hogy a házastársak együtt is imádkozhassanak gyermekeikért. Igy született a "Keresztény házastársak napi imája"gyermekeikért.
Ezt az imalapot 2003. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén áldotta meg Bíró László püspök úr.
Kedves Szülők! Fogjunk össze az Imában!
Isten áldása kísérje családjainkat!

ÉDESANYÁK NAPI IMÁJA

MENNYEI ATYÁNK,

minden ajándék és öröm osztogatója, aki nekem az édesanyai hivatást adtad, hálát adok neked és áldom szent Nevedet.

ÚR JÉZUS! Kérlek, növeld hitemet, erősítsd remé­nyemet és tökéletesítsd szeretetemet, hogy jó keresztény édesanya lehessek.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN, erősíts engem, hogy életem minden nehéz­sége közepette se szűnjek meg gyerme­keink hitéért imádkozni.

Minden könyörgés előtt mondjuk: SEGÍTS MINKET URUNK,

- hogy gyermekeinket életünk példájával vezessük Tefeléd.

- hogy amikor gyermekeinkkel foglalko­zunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

- hogy keresztény életünk oly vonzó legyen gyermekeink számára, hogy azt köves­sék és másokra is átsugározzák.

- hogy gyermekeink tiszteljék Szent­atyánkat, ragaszkodjanak az Egyházhoz i és együttműködjenek lelkipásztorainkkal.

- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre, azt hálásan elfogadjuk és támogassuk.-

hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbál­- tatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is sze­retetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

- hogy ha gyermekeink megbántanak, el- távolodnak tőlünk, vagy hálátlanok ve­lünk szemben, mi akkor is teljes bizalommal terjesszük eléd kéréseinket.

- hogy férjeink megértsék, milyen fontos feladat gyermekeink jellemének és hitének erősítése, és szívből segítsék őket imá­ikkal is.

- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon, és unokáink is erősödjenek hitükben.

- hogy amikor más édesanyákkal találko­zunk, fel tudjuk ébreszteni bennük a Közösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgök a mai napon (saját kérés) ………………… gyermekért.

Könyörögjünk!

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, eszközöld ki számunkra is azt az örömet, amiben Szent Mónikának volt része, amikor láthatta fia életében a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülők­nek és gyermekeinknek azt a nagy kegyel­met, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőséged-ben az egész örökkévalósá­gon át.

Ámen

HÁZASTÁRSAK NAPI IMÁJA

"Elfogadom a gyermekeket, akikkel Isten megajándékozza házasságunkat. Ígérem, hogy Krisztusnak és az ő egyházának törvényei szerint nevelem őket."

(Házasságkötési eskü szövege)

MENNYEI ATYÁNK, Hálát adunk neked, hogy gyermekekkel áldottál meg bennünket.

ÚR JÉZUS! Segíts, hogy jó keresztény szülők lehessünk és a hit irányítsa egész életünket.

SZENTLÉLEK ÚRISTEN erősíts bennünket, hogy támogassuk egymást a gyermeknevelés nehézségeiben és a bizalom légköre járja át családunkat.

Minden könyörgés előtt mondjuk közösen: SEGÍTS MINKET URUNK,

- hogy házasságunkat mindig a kölcsönös megbecsülés, megbocsátás és hűséges szeretet hassa át.

- hogy amikor gyermekeinkkel foglalkozunk, jóságos higgadtság, tekintély és szeretet áradjon belőlünk.

- hogy figyelemmel kövessük gyermekeink jellembeli fejlődését és meg tudjuk óvni őket a rossz környezeti befolyásoktól.

- hogy gyermekeink szorgalmasak legyenek a tanulásban, kitartóak a munkában és hűségesek a hazaszeretetben.

- hogy a szentmiséken való részvételünk életünk erőforrása legyen.

- hogy gyermekeink a mi példánkon tanulják meg a gyakori szentgyónás és szentáldozás áldásos hatásait.

- hogy megerősödjön családjainkban a Szűz Anya iránti tisztelet és a rózsafüzér imádkozás fontossága.

- hogy aktívan részt vegyünk plébániai közösségünk életében és gyermekeinket is bátorítsuk az apostoli lelkületre.

- hogy ha gyermekeink közül valamelyik meghívást kapna a papi vagy szerzetesi életre azt hálásan elfogadjuk és támogassuk annak egyre teljesebb kibontakozását.

- hogy gyermekeink életük csalódásai, veszélyhelyzetei vagy testi megpróbáltatásai közepette is megtapasztalják gondoskodó szeretetedet.

- hogy ha az élet útvesztőiben egyik vagy másik gyermekünk megrendülne hitében és letérne a helyes útról, őt akkor is szeretetünkkel, türelmünkkel és imáinkkal segítsük, hogy visszataláljon Hozzád.

- hogy gyermekeink a Te irányításoddal találják meg társukat és választásukban bízva családunk új tagját szeretettel elfogadjuk.

- hogy gyermekeink házasságával és gyermekvállalásával kapcsolatban katolikus hitünk alapjaihoz ragaszkodjunk.

- hogy gyermekeink családjában a Te békéd és szereteted uralkodjon és unokáink is erősödjenek hitükben.

- hogy amikor más szülőkkel találkozunk fel tudjuk ébreszteni bennük a felelősséget és az imaközösségünkhöz való tartozás vágyát.

Különösen könyörgünk a mai napon ................. bajban lévő és gondokkal küzdő családért.

K ö n y ö r ö g j ü n k !

SZŰZ MÁRIA, égi Édesanyánk, segíts bennünket, hogy Szent Mónikához hasonlóan kitartsunk az imában és családjainkban megtapasztaljuk a hit diadalát.

ÚR JÉZUS, kérünk add meg nekünk szülőknek és gyermekeinknek azt a nagy kegyelmet, hogy majd együtt örvendezhessünk a Te dicsőségedben az egész örökkévalóságon át.

Ámen

 

 

 

Módosítás dátuma: 2014.10.12. 14:11

Római Katolikus Egyházközség, 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047 Honlapszerkesztő: Kocsis László


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates