Decsi Római Katolikus Egyházközség

 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047

Menü

Elsőáldozási vizsgakérdések

Amit az elsőáldozóknak tudni kell

Mi Atyánk...

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod,
Amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek.
És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!
Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Üdvözlégy...

Üdvöz légy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van Teveled,
Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse: Jézus.
Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent Anyja, imádkozzál érettünk, bűnösökért,
Most és halálunk óráján. Ámen.

Hiszekegy...

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
Aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt;
Megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt
A halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat.
A szentek közösségét, a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet. Ámen.

Étkezés előtti ima:

Édes Jézus, légy vendégünk, áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen.

Étkezés utáni ima:

Aki ételt, italt adott, annak neve legyen áldott. Ámen.

Isten Tízparancsolata:

1. Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!
2. Isten nevét hiába ne vedd!
3. Az Úr napját szenteld meg!
4. Atyádat és anyádat tiszteld!
5. Ne ölj!
6. Ne paráználkodj!
7. Ne lopj!
8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!
9. Felebarátod házastársát ne kívánd!
10. Mások tulajdonát ne kívánd!

A hét szentség:

1. Keresztség 2. Bérmálás 3. Oltáriszentség 4. Bűnbánat szentsége 5. Betegek kenete 6. Egyházi rend 7. Házasság

Őrangyalos ima:

Őrangyalom, szívből kérlek, légy vezérem, amíg élek.
Ments meg engem bűntől, bajtól. Ne hagyj el a halálomkor.
Mindig jóra figyelmeztess, úgy vezess a Jóistenhez. Ámen.

Esti ima:

Ó, édes Istenem, hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át, úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet, szent Fiadnak vére,
mossa meg kegyesen szívemet fehérre!

Virrasszon felettem gondviselő szemed,
Kérlek, óvd ez éjjel testemet, lelkemet!

Szűz Anyám, s őrangyal, legyetek énvelem,
ha Ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Reggeli ima:

Szívem első gondolata hozzád száll föl Istenem,
Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked;
szívem csakis azt akarja, ami kedves Teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed, őrizz engem szüntelen,
hogy egész nap Neked éljek, tiszta szívvel bűntelen!

Szűz Mária, Jézus Anyja, Te mindnyájunk anyja vagy,
oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Ámen.

A szentgyónás módja:

A szentgyónás előtti előkészület:
A gyónó segítségül hívja a Szentlelket, hogy tökéletes szentgyónást végezzen. Majd összeszedi a bűneit. Ezután a bűnöket megbánja a saját szavaival, vagy az imakönyvben lévő gyónás előtti imával.

A szentgyónás:
A gyónó bemegy a gyóntatószékbe, köszön és keresztet vet.
Majd így folytatja: Gyónom a Mindenható Istennek és Isten helyett neked lelkiatyám, hogy utoljára (megmondja az utolsó gyónása idejét) ekkor gyóntam, és azóta ezeket a bűnöket követtem el. És felsorolja bűneit. Miután befejezte a bűnei felsorolását, azt mondja: Több bűnömre nem emlékszem.

Ezután a pap ad néhány jó tanácsot, esetleg kérdez. Majd elégtételt ad.
A gyónó elimádkozza a bánatimát: Istenem szeretlek Téged, ezért teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal megbántottalak. Erősen fogadom, hogy segítségeddel a jóra törekszem és a bűnt, valamint a bűnre vezető alkalmakat kerülöm. Ámen.

A pap elmondja a feloldozás szavait, a gyónó a pappal együtt keresztet vet.
A pap mondja: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk!
A gyónó mondja: Mert örökké szeret minket.

Szentgyónás után:
A szentgyónás után a szentgyónó megköszöni Istennek, hogy megbocsátotta bűneit. Ez történhet a saját szavaival, vagy az imakönyvben lévő gyónás utáni imával. Végül elvégzi az elégtételt.

Elsőáldozás előtt ezeket a kérdéseket és válaszokat kell majd tudni:

1. Milyen vallású vagy? - Én katolikus keresztény vallású vagyok.
2. Mikor lettél katolikus keresztény? - Akkor lettem katolikus keresztény, amikor megkereszteltek.
3. Kinek a gyermeke lettél, amikor megkereszteltek? - Isten gyermeke lettem.
4. Ki teremtette a világot? - A világot Isten teremtette.
5. Hogyan teremtette Isten a világot? - Isten csak akarta, hogy legyen, és létrejött minden.
6. Milyen irántunk Isten? - Isten szeret minket.
7. Mit teszünk, amikor imádkozunk? - Istennel beszélünk.
8. Mikor kell imádkoznunk? - Rendszeresen kell imádkoznunk, naponta legalább reggel és este.
9. Mivel kezdjük és végezzük az imádságot? - Keresztvetéssel.
10. Melyik a legtökéletesebb imádság? - A Miatyánk, melyet az Úr Jézus tanított.
11. Ki az Isten? - Isten a világ teremtő ura és a mi Mennyei Atyánk.
12. Hol van az Isten? - Isten mindenütt jelen van.
13. Miért nem látjuk Istent földi életünkben? - Mert Isten lélek.
14. Mit tud Isten? - Isten mindent tud.
15. Mit tehet meg Isten? - Isten mindent megtehet, amit akar.
16. Hány Isten van? - Egy Isten van, aki három személy: Atya, Fiú, Szentlélek.
17. Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval? - Szentháromságnak.
18. Milyen angyalokat teremtett Isten? - Csak jó angyalokat teremtett.
19. Jók maradtak e mind az angyalok? - Nem minden angyal maradt jó, egyesek vétkeztek, ők lettek a gonosz lelkek.
20. Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak? - Őrangyaloknak.
21. Miből áll az ember? - Az ember testből és lélekből áll.
22. Mit jelent az, hogy az ember Istenhez hasonlít? - Az embernek értelme és szabadakarata van.
23. Milyennek teremtette Isten az embert? - Isten az embert jónak teremtette.
24. Mit kap örökségül Isten fogadott gyermeke? - A mennyországot kapja örökségül.
25. Mi rontotta meg az emberek életét? - Az ember életét a bűn rontotta meg.
26. Mit nevez a Biblia tiltott gyümölcsnek? - A bűnt nevezi.
27. Ki követ el bűnt? - Bűnt az követ el, aki tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
28. Hányféleképpen követhetünk el bűnt? - Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
29. Egyenlő e minden bűn? - Nem minden bűn egyenlő, mert vannak halálos és bocsánatos bűnök.
30. Ki váltotta meg a világot? - A világot Jézus Krisztus váltotta meg.
31. Mi a lelkiismeret? - A lelkiismeret Isten szava bennünk, ami arra int, hogy mit tegyünk és mit ne tegyünk.
32. Ki a mi áldozati bárányunk? - A mi áldozati bárányunk, "Isten Báránya", Jézus Krisztus.
33. Hogyan szól a főparancs? - 1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! 2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!
34. Mikor szeretjük Istent mindennél jobban? - Ha Őt senkinek és semminek a kedvéért nem bántjuk meg.
35. Kit választott Isten, hogy a Megváltó édesanyja legyen? - Szűz Máriát.
36. Hogyan lett a Fiúisten emberré? - A Szentlélek ereje által Szűz Máriától emberi testet és lelket vett föl.
37. Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja? - Szent József.
38. Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját? - Az Üdvözlégy Máriával.
39. Kicsoda Jézus Krisztus? - A második isteni személy, Isten egyszülött Fia, aki értünk emberré lett.
40. Jézus Krisztus Isten vagy ember? - Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. Ő az istenember.
41. Hol született Jézus? - Betlehemben.
42. Mikor ünnepeljük Jézus születését? - Karácsonykor, december 25-én.
43. Hol nevelkedett Jézus Krisztus? - Názáretben.
44. Miért lett a Fiúisten emberré? - Azért, hogy tanítson és megváltson minket.
45. Mikor kezdett Jézus tanítani? - Jézus harmincéves korában kezdett tanítani.
46. Minek nevezzük Jézus Krisztus személyes megbízottait? - Apostoloknak, tanítványoknak.
47. Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását? - Evangéliumnak, örömhírnek nevezzük.
48. Ki tehet csodát? - Csodát csak Isten tehet.
49. Kinek a közbenjárására tette Jézus első csodáját? - A Boldogságos Szűz Mária közbenjárására tette.
50. Miért tett Jézus csodákat? - Azért, hogy a rászorulóknak segítsen, és hogy higgyenek benne az emberek.
51. Mi történik az emberrel, amikor meghal? - Amikor az ember meghal, Isten megítéli.
52. Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet? - Különítéletnek nevezzük.
53. Mi lesz az ember sorsa a különítélet után? - A különítélet után a mennyországba, vagy a tisztítóhelyre, vagy a kárhozatra kerül.
54. Kik jutnak a mennyországba? - A jók jutnak, akik teljesen bűn nélkül vannak és büntetést nem érdemelnek.
55. Kik jutnak a kárhozatra? - Akik bűnbánat nélkül, halálos bűnben halnak meg.
56. Mi a kegyelem? - A kegyelem természetfölötti ajándék: Isten élete bennünk.
57. Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet? - Először a keresztségben kapjuk meg.
58. Meddig marad bennünk a megszentelő kegyelem? - Amíg halálos bűnt nem követ el.
59. Ki követ el halálos bűnt? - Aki fontos dologban, tudva és akarva nem engedelmeskedik Isten parancsának.
60. Kinek adott Jézus bűnbocsátó hatalmat? - Az apostoloknak és az utódaiknak a papoknak.
61. Melyik szentségben bocsátják meg a papok a bűnöket? - A bűnbocsánat szentségében.
62. Ki követ el bocsánatos bűnt? - Aki kisebb dologban, vagy nem egészen tudva és akarva, nem engedelmeskedik Isten parancsának.
63. Milyen alakban adta Jézus a testét és a vérét? - Kenyér és bor alakjában, "színében" adta a testét és a vérét.
64. Milyen szavakkal biztat Jézus a szentáldozásra? - "Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne."
65. Honnan ismerjük meg Istent? - A Bibliából.
66. Ki vétkezik Isten imádása ellen? - Aki megtagadja Istent és vallási kötelezettségeit; Aki nem törekszik Isten megismerésére; Aki nem imádkozik.
67. Ki vétkezik Isten második parancsa ellen? - Aki káromkodik, átkozódik és vétkesen esküdik.
68. Ki káromkodik? - Aki Istent, a szenteket és a szent dolgokat gyalázza.
69. Miért a vasárnap az Úr napja? - Mert az Úr Jézus akkor támadt föl.
70. Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani? - Hústól való tartózkodással, vagy jócselekedettel, önmegtagadással, imádsággal kell megtartani.
71. Mikor van kötelező hústilalom? - Hamvazószerdán és nagypénteken.
72. Ki a felebarátunk? - Minden ember a felebarátunk, akár jóakarónk, akár ellenségünk.
73. Mi a szentgyónás hatása? - A szentgyónásban Isten megbocsátja bűneinket, visszaadja a megszentelő kegyelmet, és erőt ad a bűn elleni küzdelemre.
74. Mit kell feltétlenül meggyónunk? - Minden halálos bűnt.
75. Miért szükséges a bánat és erősfogadás? - Mert ezek nélkül nincs bűnbocsánat.
76. Mikor van bánatunk? - Amikor teljes szívből sajnáljuk, hogy Istent megbántottuk.
77. Mi az erősfogadás? - Komoly elhatározás, hogy Isten segítségével a jóra törekszünk és a bűnt elkerüljük.
78. Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásából? - Isten annak is megbocsátotta a bűnet, de a következő gyónásban meg kell vallania.
79. Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után? - A gyóntató pap elégtételt ad, és az Úr Jézustól kapott hatalmával feloldozza a gyónót bűneitől.
80. Mit teszünk a szentgyónás után? - Hálát adunk Istennek, hogy megbocsátotta a bűneinket, és elvégezzük az elégtételt.
81. Mi az elégtétel? - Az elégtétel imádság vagy jócselekedet.
82. Mi az Eukarisztia, vagyis Oltáriszentség? - Az Eukarisztia az Úr Jézus valóságos teste és vére a kenyér és a bor színe alatt.
83. Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát? - Az utolsó vacsorán.
84. Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem"? - Ezekkel a szavakkal átváltoztatta a kenyeret és a bort az Ő testévé és vérévé.
85. Kinek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át? - Az apostoloknak és az ő utódaiknak a papoknak, püspököknek.
86. Mikor változtatják át a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé? - A szentmisében változtatják át.
87. Mi történik, amikor áldozunk? - Az Úr Jézus testét és vérét vesszük magunkhoz.
88. Ki menjen áldozni? - Aki szereti Jézust, vagyis úgy akar élni és gondolkozni, mint az Úr Jézus.
89. Mi jelzi a templomunkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van? - Az örökmécses jelzi.
90. Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben? - Térdhajtással köszöntjük.
91. Ki áldozhat? - Aki testileg és lelkileg felkészült Jézus fogadására.
92. Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra? - A halálos bűnöktől megtisztítjuk a lelkünket a szentgyónásban, imádságos lélekkel várjuk a Jézussal való találkozást.
93. Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra? - Megtartjuk az egyórás szentségi böjtöt, és megfelelő módon öltözködünk.
94. Ki áldozik méltatlanul? - Aki tudatosan halálos bűnben áldozik. Ez szentségtörés.
95. Miért vállalta Jézus a szenvedést és a halált? - A halálba ment értünk, hogy mi megmeneküljünk az örök haláltól. Meg akarta mutatni, hogyan kell elviselni a szenvedést és a halált.
96. Kénytelen volt e Jézus szenvedni? - Nem volt kénytelen szenvedni, önként áldozta föl magát minden ember bűnéért.
97. Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjain? - Az Olajfák-hegyén vérrel verítékezett; megostorozták; tövissel megkoronázták; a keresztet hordozta; a keresztre feszítve meghalt a Golgotán.
98. Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát? - Nagypénteken.
99. Mit tett Jézus a halála utáni harmadik napon? - A halála utáni harmadik napon, húsvétvasárnap, dicsőségesen föltámadt.
100. Mit bizonyít Jézus föltámadása? - Azt bizonyítja, hogy Ő Isten.
101. Mikor jön el ismét Jézus? - A világ végén.
102. Miért jön el a világ végén Jézus? - Hogy az embereket föltámassza és megítélje.
103. Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet? - Utolsó ítéletnek.
104. Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után? - A jók a mennyországba, a gonoszok pedig a kárhozatra jutnak.
105. Ki a Szentlélek? - A Szentháromság harmadik személye, valóságos Isten az Atyával és a Fiúval együtt.
106. Mikor szállt a Szentlélek az apostolokra? - Pünkösd napján.

 

 

 

Módosítás dátuma: 2010.02.20. 16:31

Római Katolikus Egyházközség, 7144 Decs, Ady Endre utca 13. Tel: 74/495-047 Honlapszerkesztő: Kocsis László


A honlap az (em) ecclesia segítségével készült.
© (em), 2007-2008.   -   emecclesia.hu

Design from Free Templates - your source for free web templates